പ്രവാസികൾ കാത്തിരുന്ന വിസ. UAEയിൽ 10 വർഷത്തെ റസിഡൻസിക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. | Blue Visa | Gulf | UAE | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play